Thông tin công ty UK-PLC & UK- LLP

I. Private Limited Company (PLC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Anh. Trong tên gọi có đuôi Limited (LTD). Số lượng cổ đông tối thiểu 1. Chủ sỡ hữu và người quản lý không chịu trách nhiệm về nợ cũng như các trách nhiệm khác của công ty. Công ty loại này bắt buộc phải có thư ký, giám đốc và cổ đông, văn phòng và đại lý đăng ký trên lãnh thổ Anh. Cổ đông có thể là pháp nhân.
Rất phổ biến sử dụng công ty loại này đồng thời cùng với công ty Offshore cổ điển, thường là các công ty thương mại.

Chính sách thuế

PLC chịu thuế bình thường. Sử dụng các công ty loại này thường để chế độ “Ngủ”. Các công ty “Ngủ” này có thể sử dụng để thành lập văn phòng đại diện, công ty liên doanh, nắm quyền thương hiệu, quyền nhãn hàng hoặc các loại quyền trí tuệ khác. Mặt khác trong báo cáo thuế công ty “Ngủ” này – Dormant Account lại thể hiện hoạt động kinh doanh tích cực.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể 10%, 20%, 30% phụ thuộc vào doanh số. Liên quan đến VAT công ty không bắt buộc báo cáo nếu doanh số bán hàng trên lãnh thổ Anh không vượt quá 40 000 bảng.

Cấu trúc công ty 
Thể hiện bằng sơ đồ sau.

Trong đó Người ký kết, công dân đảo Ship, Panama, Israel.. đại diên cho các đối tác.còn cổ đông ,giám đốc, thư ký tượng trưng của PLC – Các công ty offshore. Giữa cổ đông tượng trưng và chủ sở hữu thật ký hợp đồng uỷ quyền.

Báo cáo thuế

Công ty PLC báo cáo thuế:

1. Annual Return: Chứa thông tin về địa chỉ pháp lý, đối tác,bộ phận quản lý. Báo cáo 12 tháng một lần bắt đâu tính kể từ ngày thànnh lập. Thời gian báo cáo cho phép kéo dài 28 ngày

2. Annual Accounts: Chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty. Báo cáo đầu tiên phải làm trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Mặc định kỳ báo cáo được tính vào cuối tháng sau tháng 13 kể từ ngày đăng ký. Nếu không nộp đúng thời han sẽ bị phạt với mức phạt đáng kể.Thường sử dụng cách như thế để nộp báo cáo “Ngủ”.Báo cáo được dựa trên cơ sở báo cáo của chủ sở hữu, điền vào một mẫu có sẵn.

3. Báo cáo thuế: Công ty có báo cáo thuế “Ngủ” – Dormant Account, không bắt buộc nộp báo cáo thuế, nhưng công ty hoạt động kinh doanh tích cực phải giải trình theo luật thuế hiện hành.

II. Limited Liability Partnership (LLP) - Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, đăng ký tại Anh, được thành lập bởi 2 hoặc nhiều hơn thành viên trên cơ sở Limited Liability Partnership Act năm 2000., Limited Liability Partnerships Regulations năm 2001. và nguyên tắc Companies Act năm 1985.Chính sách thuếLLP không phải là đối tượng trả thuế tại UK,trong trường hợp công ty có thành viên nước ngoài và công ty không hoạt động kinh doanh tại UK, mỗi thành viên phải tự thực hiện các trách nhiệm thuế tại nước đăng ký.Nếu thành viên là công ty offshore,thì đương nhiên được miễn thuế nếu mọi hoạt đông kinh doanh ngoài lãnh thổ đăng ký.Theo luật của UK trong các công ty như thế, chủ sở hữu công ty và người quản lý không chịu trách nhiệm pháp lý về công nợ cụng như các trach nhiệm khác.Như vậy tạo ra một công ty miễn thuế với “bộ mặt UK”, ngoài ra UK không nằm trong bất kỳ danh sách đen nào ,mà các định chế tài chính thế giới hàng năm công bố.

Cấu trúc công ty
Thể hiện bằng sơ đồ sau:
Trong đó công ty ký ước – Cá nhân công dân của Ship, Panama, Israel đại diện cho các chủ sở hữu . Thành viên tượng trưng là các công ty offshore. Sơ đồ này ý nghĩa là thuế các thành viên phải đóng chứ không phải công ty suy ra là họ không chịu sự ảnh hưởng của hiệp định tránh đánh thuế 2 lần bởi vì không cư trú tại Anh
Báo cáo thuếCông ty LLP giống như công ty trách nhiệm hữu hạn bình thường khác, phải nộp 3 loại báo cáo thuế.

1. Annual Return. Chứa thông tin về địa chỉ pháp lý, thành viên. Báo cáo nộp 12 tháng một lần kể từ ngày thành lập.Thời gian để nộp là 28 ngày.

2. Annual Accounts. Chứa thông tin về tài chính của công ty. Báo cáo đầu tiên phải nộp trong vòng 10 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Mặc định kỳ báo cáo được xác định là thời gian cuối của tháng 13 kể từ ngày thành lập.Sẽ phạt nặng nếu không nộp đúng hạn.

3. Quyết toán thuế. Bởi vì thành viên LLP là công ty offshore, nên chúng ta nộp báo cáo trong đó thể hiện thành viên và chính công ty không hoạt động kinh doanh tại UK.Quyết toán dựa trên báo cáo của chủ tài khoản theo mẫu sẵn có.


 Biểu phí tham khảo thành lập công ty