Kế toán đầu tư & xuất nhập khẩu

  • Kế toán đầu tư & xuất nhập khẩu
    Tư vấn hỗ trợ khách hàng kê khai báo cáo, kiểm toán, kế toán công ty ở nước ngoài tại các khu vực và đại lý nhà cung cấp của chúng tôi
  • Chức từ và kê khai thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác
    Xuất nhập khẩu uỷ thác là hoạt động dịch vụ thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu giữa các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.
  • Các định khoản kế toán trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác
    Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, chịu trách nhiệm kê khai và nộp các loại thuế của hàng nhập khẩu