Công ty nước ngoài tại các khu vực ưu đãi

Tùy theo hình thức cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, khách hàng nên cân nhắc trước khi lựa chọn địa điểm khu vực để thành lập công ty nước ngoài phù hợp nhất. Tuy nhiên quyết định này không chỉ dựa trên chi phí mà còn dựa trên chất xám, thị trường, mục tiêu chiến lược và khả năng đối phó với những rủi ro có thể xảy ra. Khi chọn lựa vùng hoặc khu vực để thành lập công ty khách hàng chỉ cần chú ý một số đặc điểm chính của các loại hình, lợi thế, ưu đãi nhất như sau :

. Thành lập và giải thể đơn giản
. Bảo mật thông tin cổ đông, thành viên
. Bảo vệ tài sản tốt nhất
. Được bảo vệ bởi luật thương mại quốc tế tốt
. Ưu đãi thuế, miễn thuế 100 % kinh doanh nước ngoài
. Bảo lưu lợi nhuận không kỳ hạn tại nước ngoài
. Được bảo chứng tôn trọng trong kinh doanh quốc tế
. Không bắt buộc phải thuê giám đốc, thư ký là người địa phương
. Không báo cáo thuế, không kiểm toán ( Chi phí báo cáo, kiểm toán ở nước ngoài thường rất cao )
. Nằm ngoài danh sách cảnh báo của OECD
. Được phép mở tài khoản ở các ngân hàng quốc tế uy tín nhất

Sơ lược bảng so sánh các công ty nước ngoài nhiều ưu đãi nhất

TT Tên Nước Mức Thuế Giam đốc địa phương Công khai giám đốc Công khai   thành viên Yêu cầu kiểm toán Báo cáo thuế
1 Belize Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không Không
2 BVI Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không Không
3 Seychelles Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không Không
4 Singapore Miễn thuế kinh doanh nước ngoài
5 Hong Kong Miễn thuế kinh doanh nước ngoài Không Cố
6 Brunei Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không Không
7 Labuan 3% Không Bảo mật Bảo mật Không Không
8 Cayman Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không Không
9 Cyprus 12,5%
10 Samoa Miễn thuế Không Bảo mật Bảo mật Không

Không


         

 

Danh sách các công ty ở nước ngoài